W ścieżce Sztuka Zaangażowania zachęcamy młodzież do angażowania się w działania twórcze z wykorzystaniem narzędzi sztuki współczesnej, mające na celu sprowokowanie zmiany w najbliższym środowisku szkoły.
Uczniowie i uczennice z pomocą artysty/artyski diagnozują lokalne środowisko i podejmują działanie artystyczne (happening, performans, wystawę, rzeźbę, instalację artystyczną) mające na celu zwrócenie uwagi na zdefiniowany problem, bądź wydobycie istniejących lokalnie potencjałów.

Jakie jest zadanie zespołu?
Zespół ma dokonać twórczej diagnozy lokalnej i zaprojektować oraz wykonać takie działanie w przestrzeni publicznej, które dotyczyłoby zdiagnozowanych potencjałów, problemów bądź wyzwań i angażowałoby społeczność lokalną. Zespoły przy wsparciu artystów/mentorów działają w obszarze sztuki współczesnej zaangażowanej społecznie. W ramach projektu mogą wykonać: instalacje, rzeźby czy pomniki w przestrzeni publicznej. Zrobić spektakle, akcje performatywne, happeningi lub inne działania twórcze angażujące społeczność lokalną. Ważnym etapem jest finałowa prezentacja w przestrzeni publicznej, na którą młodzież zaprasza członków społeczności, rodziców i innych gości, a także dokumentuje ją filmowo bądź fotograficznie.
Jako wsparcie uczestnicy i nauczyciele otrzymają broszurę z instrukcjami, jak krok po kroku  zrealizować projekt z uwzględnieniem swoich lokalnych uwarunkowań; wsparcie mentora,
szkolenie dla zespołu oraz grant na realizację działań.

Korzyści dla uczestników: Młodzież rozwija kompetencje społeczne takie, jak radzenie sobie ze złożonością rzeczywistości i podejmowanie krytycznej refleksji nad światem, w którym żyją. Zdobywa umiejętność wyrażania własnego zdania w egalitarnym języku sztuki i rozumienia różnych punktów widzenia. Dzięki projektowi młode osoby mają również szansę wzmocnić swoje kompetencje obywatelskie ̶ angażowania się w sprawy istotne lokalnie i współdziałania wraz z innymi ludźmi na rzecz wspólnego interesu. Rozwijają krytyczne myślenie a także umiejętność formułowania argumentów oraz konstruktywnego uczestnictwa w działaniach społeczności. Poprzez zaangażowanie twórcze uczniowie i uczennice zdobywają wiedzę i poznają mechanizmy sztuki współczesnej, a poprzez działanie w przestrzeni publicznej promują równy i egalitarny dostęp do kultury i sztuki.